Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému Prace.dev.

provozovaného společností Macdom s.r.o.

platné od 29. 4. 2024

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní podmínky jsou zpracovány podle § 1751 občanského zákoníku České republiky. Tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen „smlouva“).

2. Uživatelem může být spotřebitel, nebo jiná osoba. Spotřebitelem se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s poskytovatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebiteli je poskytována zvláštní právní ochrana.

3. Obchodní podmínky jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek poskytovatele na adrese: https://prace.dev/cs/vseobecne-obchodni-podminky.

4. Šiřitelem (poskytovatel) reklamy se pro potřeby těchto všeobecných smluvních a obchodních podmínek (dále také jako „VOP“) rozumí obchodní společnost Macdom s.r.o., IČ: 07902212 se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, která je správcem internetového serveru prace.dev.

5. Zadavatelem se pro potřeby těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u šiřitele objednala uveřejnění své reklamy (nabídky práce), nebo jiné formy prezentace.

II. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1. Předmětem plnění je poskytování aplikace Prace.dev.

2. Poskytovatel k tomu využívá aplikaci Prace.dev, která je softwarovou službou umožňující práci s daty.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Uzavření smlouvy může být provedeno několika způsoby:

a) Odesláním formuláře pro newsletter. Tímto se vytvoří účet, kde se uživatel může od newsletteru odhlásit. Pokud se uživatel přihlásí do 7 dnů, účet se zaktivní. Pokud ne, účet bude po 7 dnech smazán.

b) Registrací na https://prace.dev/cs/registrace.

c) Odeslání formuláře pro přidání inzerátu. Tímto se automaticky vytvoří účet pro správu inzerátů.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY (pouze zadavatelé)

1. Aktuální ceník je uveden na stránce pro přidání inzerátu https://prace.dev/cs/pridat-inzerat . Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

2. Fakturace se váže vždy na jeden inzerát po dobu uvedenou v souhrnu objednávky. Fakturační období každého inzerátu počíná běžet ihned po odeslání inzerátu.

V. POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

1. Registrací do aplikace Prace.dev uživatel získá možnost spravovat svůj účet a pracovní inzeráty.

2. Uživatel je povinen nakládat s přístupovými hesly jako s důvěrnými informacemi. Hesla jsou ve službě jednorázová a ukládána výhradně v zašifrované podobě a poskytovatel neodpovídá za jejich vyzrazení.

3. Uživatel se přihlašuje do Prace.dev na adrese https://prace.dev/cs/prihlaseni.

4. Poskytovatel neprovádí s daty uživatele žádné operace, zejména do dat nezasahuje, nepozměňuje je, nepřizpůsobuje je a ani je nepředává třetím osobám. Poskytovatel může data upravit v případě, že si o to uživatel zažádá.

5. Poskytovatel za účelem ochrany dat aplikuje vhodná technická a organizační opatření proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění. V případě umístění serverů v datovém centru provozovaném třetí osobou, poskytovatel dbá, aby byla technická a organizační opatření zavedena také u této třetí osoby.

6. Poskytovatel se zavazuje veškerá data uživatele umísťovat pouze na serverech umístěných v členských státech Evropské unie nebo ve státech zajišťujících ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy České republiky (tzv. safe harbor).

VI. ZMĚNY PODMÍNEK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

1. Poskytovatel je oprávněn podmínky služeb v přiměřeném rozsahu kdykoliv změnit, např. z důvodu změn právních předpisů nebo technologických změn ovlivňujících funkce služby či nakládání s údaji uživatele nebo rozšíření poskytovaných služeb.

2. Pokud zákazník službu používá i po změně obchodních podmínek, znamená to, že s novými podmínkami souhlasí.

VII. POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

1. Komunikace mezi stranami bude probíhat z e-mailové adresy uživatele na e-mailovou adresu poskytovatele [email protected].

2. Uživatel může při jednání s poskytovatelem použít veškeré komunikační kanály (e-mail, sms, telefonní hovor, chat). Všechny příchozí požadavky jsou zpracovávány v pracovní dny od 08:00 hod. do 16:00 hod. Případné výpadky s významným narušením systému jsou řešeny i mimo uvedenou pracovní dobu.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Je-li uživatelem fyzická osoba, je poskytovatel povinen zpracovávat její osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Je-li uživatelem právnická osoba, osobními údaji se rozumí osobní údaje fyzických osob, které právnickou osobu zastupují, např. jako členové statutárního orgánu.

2. Poskytovatel je správcem osobních údajů, které od uživatele obdrží při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Poskytovatel nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, nemá ani povinnost tohoto pověřence jmenovat.

3. Účelem zpracování a právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění povinností podle smlouvy. Oprávněný zájem zpracování osobních údajů je dán splněním povinností vyplývajících ze smlouvy.

4. Příjemcem osobních údajů může být správce daně, popř. jiný orgán veřejné moci, který má ze zákona právo kontrolovat podnikání poskytovatele. Jiným osobám poskytovatel předá osobní údaje, je-li to nutné k poskytnutí služby uživateli.

5. Doba uložení osobních údajů uživatele je stanovena zákonem, např. daňové doklady je poskytovatel povinen uschovávat po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém poskytl službu uživateli.

6. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále má uživatel právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, nejsou-li již nepotřebné pro účely zpracování. Právo na výmaz může uživatel uplatnit až po uplynutí doby, po kterou je poskytovatel povinen osobní údaje uschovávat.

7. Právním titulem zpracování osobních údajů není souhlas uživatele. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem pro jejich zpracování. Uživatel je povinen sdělit poskytovateli nezbytné osobní údaje a v případě, že osobní údaje nesdělí, má poskytovatel právo poskytování služby pro uživatele ukončit.

8. Při zpracování osobních údajů uživatele nedochází k automatizovanému rozhodování.

9. Služba Prace.dev využívá následující třetí strany:

  • Wedos s.r.o.: Všechna data aplikace jsou uložena na serverech společnosti Wedos s.r.o.
  • Stripe Payments Europe, Ltd, Dublin, Ireland: Pro zpracování platebních transakcí. Zde předáváte údaje nezbytné pro dokončení objednávky.

10. Proti zpracování osobních údajů může uživatel podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Uživatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost, informace a podklady, které jsou nezbytné pro plnění povinností podle smlouvy.

2. Poskytovatel se zavazuje postupovat při poskytovaní služby s odbornou péčí.

3. Poskytovatel má právo odmítnout provedení prací nad rámec ujednané služby.

X. Inzeráty

1. Inzerát je kombinace obrazových a textových materiálů propagujících nabídku práce zadavatele.

2. Zadavatel plně zodpovídá za obsah inzerátu. Zadavatel prohlašuje, že je mu známo, že ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví, nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a že reklama nesmí napadat politické přesvědčení.

3. Inzerát může být bez udání důvodů zamítnut, pozastaven či smazát.

4. Pokud bude zadavatel vyzván k úpravě inzerátu a neprovede tak do 3 pracovních dnů, poskytovatel může s inzerátem nakládat dle předchozího bodu.

5. Zadavatel se zavazuje, že nahradí šiřiteli případnou škodu vzniklou uveřejněním reklamy neodpovídající všeobecným požadavkům.

6. Částka za inzerát, i zamítnutý, je nevratná.

7. Zadavatel výslovně prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými právy k užívání ochranných známek a/nebo autorských práv k veškerým obrazovým a/nebo textovým materiálům použitým v objednané reklamě.

XI. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Uživatel má možnost napsat na [email protected] a zažádat o smazání účtu.

2. Poskytovatel po uplynutí dodatečné lhůty 30 pracovních dnů odstraní veškerá data uživatele, která jsou ke dni zániku závazku uložena na serverech poskytovatele (též v hostingových centrech) nebo jiných nosičích dat. Takto odstraněná data není možné obnovit.

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Práva a povinnosti stran se řídí českým právním řádem.

2. V případě, že se spor vyplývající z této smlouvy nepodaří vyřešit dohodou, jsou k řešení sporů příslušné obecné soudy České republiky. Je-li uživatelem podnikatel, je k projednání a rozhodování sporu místně příslušný soud podle sídla poskytovatele.

3. Veškeré písemnosti budou zasílány druhé straně výhradně na adresu uvedenou ve smlouvě. Jestliže dojde ke změně adresy pro doručování, bude o tom druhá strana bez zbytečného odkladu písemně informována.

4. Za písemnou formu se považují též e-mailové zprávy. Poskytovateli lze zasílat e-mailové zprávy pouze na adresu [email protected]. Za e-mailovou adresu uživatele se považuje e-mailová adresa, kterou uživatel vyplní při registraci.

5. Poskytovatel je oprávněn ve svých informačních a reklamních materiálech či referenčních listech zveřejnit informaci o tom, že uživatel využil nebo využívá produkty či služby poskytovatele. Způsob použití reference nesmí snižovat dobré jméno uživatele.

Vytváří Machy8 ×

Cookies & ochrana osobních údajů 🍪

Tato stránka používá soubory cookies k vylepšení funckionality, zobrazení např. map, sledování návštěvnosti a zobrazení reklam.