Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Všeobecné obchodní podmínky.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

a) Společností společnost Macdom s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 07902212, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 318741, e-mail: [email protected]

b) Uživatelem zákazník, kterému společnost poskytuje službu spočívající v užívání aplikace Prace.dev

1.2 Společnost vyvíjí a poskytuje nástroj k přidávání nabídek práce

1.3 Aplikace je přistupná na adrese https://prace.dev (dále jen aplikace).

1.4 Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může společnost kdykoliv změnit či doplňovat. Pokud uživatel pokračuje v používání aplikace i po změně podmínek, znamená to, že s novými podmínkami souhlasí.

2. Ochrana osobních údajů

2.1 Na uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 18. 5. 2018 také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

2.2 Uživatel souhlasí, že odesláním formuláře pro registraci, formuláře pro newsletter nebo formuláře pro přidání inzerátu započne zpracovávání osobních údajů společností, která je správcem osobních údajů.

Jedná se o údaje nezbytné pro dokončení objednávky a přidání inzerátu či přihlášení k newsletteru a jeho správy uživatelem.

U registrovaných uživatelů má společnost k dispozici e-mail, jméno, příjmení, registrační a kontaktní e-mail, IP adresu zařízení (ze kterého proběhlo přihlášení do aplikace), telefonní číslo a fakturační údaje (bankovní spojení, IČ, DIČ apod.), profilovou fotku a popis. Ne každý údaj musí uživatel poskytnout a lyší se dle záměru registrace (např. uživatel přihlášený přes newsletter nemusí vyplňovat e-mail ani telefon apod.). Tyto údaje jsou nezbytné, aby společnost byla schopna poskytovat své služby a jsou tak zpracovávány z titulu plnění smluvních povinností společností.

2.3 Osobní údaje uvedené v čl. 2.2 budou zpracovávány za účelem poskytování služeb zpřístupněním aplikace (plnění smlouvy), za účelem ochrany serverů před útoky (oprávněný zájem). Osobní údaje podle tohoto odstavce budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a 2 roky po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem související se všeobecnými obchodními podmínkami nebo těmito zásadami ochrany osobních údajů.

2.4 Uživatel souhlasí, že mu mohou být na e-mailovou adresu společností zasílány novinky, nabídky služeb společnosti, technické informace a provozní informace týkající se poskytování služeb, informace o plánovaných odstávkách aplikace apod a to po dobu aktivní registrace a až 3 měsíců po jeho skončení.

2.5 Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení podle předchozího odstavce kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo je vypnout ve svém profilu po přihlášení.

2.6 Uživatel bere na vědomí, že po odstranění účtu může společnost osobní údaje trvale a nenávratně anonymizovat tak, že data o užívání aplikace nebudou přiřaditelná ke konkrétní fyzické osobě, a anonymizovaná data může zpracovávat za účelem výzkumné, analytické a statistické činnosti bez časového omezení. Tím není dotčeno zpracovávání osobních údajů podle odst. 4 a 5.

2.7 Uživatel bere na vědomí, že společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

2.8 Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje jsou uloženy na serverech společnosti umístěných v České republice, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

2.9 Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

2.10 Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

2.11 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se uživatel domníval, že společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatel nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu [email protected],

b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adrese [email protected], aby společnost zajistila odstranění takto vzniklého stavu (např.  blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Společnost o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li společnost námitce, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatel obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

2.12 Požádá-li uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat.

2.13 Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies na jeho zařízení v souladu s Cookie Policy.

3. Další ustanovení o ochraně osobních údajů

3.1. Pokud do aplikace uživatelé vyplňují a/nebo jakkoli jinak uživatelé či třetí osoby společnosti sdělují osobní údaje třetích osob, berou na vědomí, že jsou vůči takovým osobám sami správci osobních údajů a odpovídají za zákonnost zpracování. Z tohoto důvodu se pak uživatelé (a případně i další osoby využívající kontaktní formuláře společnosti) zavazují, že společnosti vždy sdělují jen ty údaje třetích osob, u kterých tak mají právo dle platné legislativy učinit, a zároveň souhlasí, že i tyto osobní údaje mohou být společností zpracovávány s pomocí zpracovatelů.

3.2. Uživatel, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob, dále berou na vědomí, že společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

3.3. Uživatel, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob, berou na vědomí a souhlasí, že společnost využívá služby třetích osob, tzv. zpracovatelů, a to Wedos.cz a Google, kterým může předávat zpracovávané osobní údaje pro naplnění shora uvedených účelů zpracování. Jejich provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

3.4. Uživatel, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob potvrzují, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a zároveň se zavazují, že jsou povinni vyrozumět společnost o všech změnách v osobních údajích tak, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost společnost i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů.

3.5.Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.

3.6. Společnost nikdy nezpracovává osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

3.7. Společnost, uživatelé, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob jsou si povinni vzájemně poskytnout nezbytnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů, a vynaložit maximální úsilí a přijmout taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.

3.8. V případě, že by se uživatel a/nebo jakákoli třetí osoba domnívali, že společnost nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu [email protected];
  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adrese [email protected], aby společnost zajistila odstranění takto vzniklého stavu;
  • požádat společnost e-mailem o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, přičemž společnost je mu povinna tuto informaci předat nejpozději do 30 dní.

3.9.Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies na jeho zařízení v souladu s Cookie Policy.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Součástí Zásad ochrany osobních údajů je Cookie Policy, která popisuje užívání cookies na webu aplikace.

4.2 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

4.3 Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dle data uvedeného na začátku této stránky.

5. Cookie Policy

Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost Macdom, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 07902212, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 318741 (dále jen „společnost”).

Účelem tohoto dokumentu je poskytnutí informací o využití cookies na internetové stránce a plnění informační povinnosti s ohledem na zpracování osobních údajů a plnění povinností vyplývajících ze zákona o elektronických komunikacích.

Pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů našich internetových stránek a pro zajištění dalších úkolů používáme technologii cookies („cookies“). Cookies jsou miniaturní soubory, které váš prohlížeč uloží do vašeho počítače při vstupu na internetovou stránku, jež tuto technologii využívá. Cookies mimo jiné umožňují provozovateli internetových stránek odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů jeho internetových stránek.

Cookies mohou být použity zejména pro následující účely:

  • uchovávání údajů o volbách (resp. výběrech) uskutečněných návštěvníky a uživateli internetových stránek, jako například volbě jazyka nebo regionu atd („funkční cookies“),
  • shromažďování informací o tom, jak návštěvníci a uživatelé internetových stránek používají stránky, jako například které internetové stránky jsou navštěvovány nejčastěji. Tyto cookies se používají zejména pro vylepšení funkčnosti a funkcionality budoucích verzí internetových stránek („analytické cookies“),
  • reklamní a marketingové účely; tyto cookies se používají zejména k zajištění osobního (resp. personalizovaného) přístupu v oblasti reklamy a marketingu, využití je primárně pro zobrazení relevantní reklamy („marketingové cookies“).

5.1 Smazání a kontrola využití cookies na zařízení uživatele

V případě nesouhlasu s používáním cookies je možno tyto zablokovat příslušným nastavením internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies).

Dovolujeme si vás však v této souvislosti upozornit, že zablokováním technologie cookies můžete (z technických důvodů) omezit nebo vyloučit (resp. znemožnit) přístup na některé internetové stránky a/nebo funkcionalitu těchto stránek a/nebo jejich částí (sekcí) a/nebo omezit nebo vyloučit (resp. znemožnit) některé jimi standardně poskytované funkce.

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se cookies nás prosím kontaktujte na adrese: [email protected].

Vytváří Machy8 ×

Cookies & ochrana osobních údajů 🍪

Tato stránka používá soubory cookies k vylepšení funckionality, zobrazení např. map, sledování návštěvnosti a zobrazení reklam.